hosting www.hb.pl
Nawigacja » Strona główna

 

UWAGA, ZMIANA SIEDZIBY STOWARZYSZENIA !!!!!!

Od dnia 1 sierpnia 2009 r. Forum Aktywności Lokalnej znajduje się
w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C pokoje 219,220,221
Biuro czynne codziennie od 8.00 do 16.00
Tymczasowy numer telefonu do biura 607 32 60 00

 


 

Wsparcie finansowe dla chcących założyć działalność gospodarczą

 

Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - skierowane jest do osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed złożeniem wniosku o uzyskanie wsparcia). 
Głównym celem Działania jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Wsparcie jest realizowane przez wyłonione w drodze konkursu ogłoszonego 2 czerwca 2008r. instytucje (projektodawców), które są odpowiedzialne za realizację projektów dla osób chcących założyć działalność gospodarczą.
Aby móc starać się o uzyskanie środków finansowych w ramach Działania koniecznym jest przejście cyklu bezpłatnych szkoleń jako uczestnik projektu dlatego pierwszym krokiem jaki należy podjąć to znaleźć instytucję (projektodawcę), który na podstawie podpisanej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy będzie realizował projekt w ramach Działania 6.2 .  
 

Osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą  po przyłączeniu do projektu mogą zostać objęte następującymi formami wsparcia:  

 • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,

 • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółki cywilnej oraz spółdzielni lub spółdzielni socjalnej- o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego Działania), do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł dla uczestnika projektu lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej,

 • wsparcie pomostowe w okresie do 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach do 12 miesięcy, od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji,

 • wsparcie pomostowe w formie doradztwa oraz pomocy w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu). Po Państwa stronie będzie leżał kontakt z wybranymi przez nas instytucjami (projektodawcami) i zainicjowanie starań o włączenie do jednego z projektów (dane teleadresowe Projektodawców zamieszczono w poniższych zestawieniach) . 

 

 

RAMOWE WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA.
 

1. Cel wsparcia realizowanego w ramach Działania 6.2 PO KL.

 

Celem wsparcia realizowanego w ramach Działania 6.2 PO KL jest promowanie postaw kreatywnych i przedsiębiorczych oraz wspieranie rozwiązań i inicjatyw służących tworzeniu nowych miejsc pracy w obszarze przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Dla realizacji tego celu przewidziany został zestaw form wsparcia i instrumentów adresowanych do osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej), obejmujący m.in. wsparcie doradcze i szkoleniowe oferowane w momencie zakładania firmy oraz w początkowym okresie jej funkcjonowania, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, a także możliwość uzyskania wsparcia pomostowego o charakterze doradczym i finansowym przez okres do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Wsparcie przewidziane w ramach Działania 6.2 stanowi uzupełnienie dla pozostałych działań aktywizacyjno-zawodowych realizowanych w ramach Priorytetu VI, a także dla działań wspierających rozwój przedsiębiorczości podejmowanych w ramach Priorytetu II i VIII PO KL. Ponadto, Działanie to zostało pomyślane jako kontynuacja wsparcia realizowanego w ramach Działania 2.5 ZPORR Promocja przedsiębiorczości, wdrażanego na poziomie regionalnym w latach 2004-2006.
 

2. Zasady udzielania wsparcia w ramach Działania 6.2.

 

W ramach Działania 6.2  przewidziany został kompleksowy zestaw form wsparcia służących wspieraniu przedsiębiorczości i samozatrudnienia, obejmujący pomoc doradczo-szkoleniową, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, a także upowszechnianie najbardziej efektywnych i innowacyjnych rozwiązań w postaci dobrych praktyk i przewodników dla przyszłych beneficjentów. 
W celu zapewnienia trwałości i operacyjności realizowanych przedsięwzięć opracowane zostały Ramowe Wytyczne określające wymagania dotyczące beneficjentów (projektodawców), typu i zakresu tematycznego projektów, uczestników (bezpośrednich odbiorców pomocy), zasad przyznawania wsparcia, w tym zasad udzielania pomocy publicznej, a także monitorowania i rozliczania przyznanej pomocy.
W zakresie nieuregulowanym przez poniższe Wytyczne właściwa Instytucja Pośrednicząca ma możliwość opracowania szczegółowych wytycznych dla beneficjentów, stanowiących uzupełnienie informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

 

2.1 Szczegółowe zasady realizacji projektu w ramach Działania 6.2.

 

 1. Beneficjent spełniający wymogi, o których mowa w pkt. 2.2 niniejszych Wytycznych, składa projekt w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Działania 6.2 PO KL Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 2. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu z beneficjentem Instytucja Organizująca Konkurs powinna umieścić co najmniej na swojej stronie internetowej, a także w lokalnej prasie informację zawierającą niezbędne dane umożliwiające osobom zainteresowanym udziałem w projekcie zgłoszenie się do projektu (w tym: numer i nazwę projektu, grupę docelową wsparcia, sposób rekrutacji uczestników projektu, okres realizacji projektu, dane osoby do kontaktu).

 3. Realizacja projektu polegającego na przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości powinna obejmować następujące etapy:

 • realizację wsparcia doradczo-szkoleniowego kierowanego do uczestników projektu w tym diagnozę potrzeb szkoleniowych, opracowanie indywidualnego programu dla każdego uczestnika projektu, dobór odpowiednich metod nauczania pozwalających na zdobycie wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej);

 • przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości dla wybranych uczestników projektu, którzy na etapie realizacji wsparcia doradczo-szkoleniowego zarejestrowali działalność gospodarczą lub zarejestrowali się w KRS, do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł (lub 20  tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej);

 • przyznanie wsparcia pomostowego w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych) oraz pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji przez okres do 6/ do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia (uruchomienia) działalności gospodarczej.

 1. Wsparcie doradczo-szkoleniowe realizowane jest na podstawie Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych zawieranych pomiędzy beneficjentem a uczestnikiem projektu (wzór niniejszej umowy opracowuje właściwa Instytucja Pośrednicząca / ) Instytucja Pośrednicząca II stopnia).

 2. Wsparcie w postaci środków na rozwój przedsiębiorczości realizowane jest na podstawie Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy uczestnikiem a beneficjentem (wzór niniejszej umowy opracowuje Instytucja Pośrednicząca/ Instytucja Pośrednicząca II stopnia). Beneficjent może określić w umowie zabezpieczenie zwrotu otrzymanego wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania. Formami zabezpieczenia zwrotu przez uczestnika środków otrzymanych na rozwój przedsiębiorczości mogą być: poręczenie, weksel własny, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.”;

 3. O przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości może ubiegać się każdy uczestnik projektu, który w trakcie korzystania ze wsparcia szkoleniowo-doradczego zarejestrował działalność gospodarczą. Powyższe środki powinny służyć pokryciu wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowego przedsiębiorstwa.

 4. Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli prowadził działalność gospodarczą lub był członkiem spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia (uruchomienia) działalności gospodarczej lub zostały naruszone inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków.

 5. Pomoc szkoleniowo-doradcza w ramach wsparcia pomostowego udzielana jest na podstawie aneksu do Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych. Z kolei, finansowe wsparcie pomostowe jest bezzwrotną pomocą kapitałową przyznawaną w formie comiesięcznej dotacji w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia. Ma ono ułatwić początkującemu przedsiębiorcy pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym kosztów ZUS.

 6. Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na wniosek uczestnika projektu składany do beneficjenta przez okres do 6 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Decyzję o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego podejmuje beneficjent, który wypłaca środki uczestnikowi projektu z puli środków zarezerwowanych na ten cel w projekcie. Beneficjent uzasadnia na piśmie decyzję o przyznaniu wsparcia pomostowego i podpisuje z uczestnikiem projektu Umowę o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, która określa w szczególności wartość i warunki wypłaty środków. Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane jest w miesięcznych transzach.

 7. W uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek uczestnika projektu składany do beneficjenta istnieje możliwość przedłużenia podstawowego wsparcia pomostowego nie dłużej niż do 12 miesiąca od dnia rozpoczęcia (uruchomienia) działalności gospodarczej. Przedłużone wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego składany do beneficjenta. Beneficjent wydaje opinię co do zasadności przedłużenia wsparcia pomostowego (Instytucja Organizująca Konkurs może podjąć decyzję o włączeniu się w proces opiniowania Wniosku o ile uzna to za stosowne). Po pozytywnym zaopiniowaniu Wniosku beneficjent podpisuje aneks do Umowy o przyznanie o wsparcia pomostowego.

 

2.2. Wymagania wobec beneficjentów.

 

 1. W ramach Działania 6.2 funkcję beneficjenta może pełnić każdy podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą oraz oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Niemniej jednak beneficjenci aplikujący o wsparcie w ramach Działania 6.2 powinni posiadać udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji projektów z zakresu promocji przedsiębiorczości lub ekonomii społecznej (np. ośrodki Krajowego Systemu Usług, instytucje rynku pracy, w tym publiczne służby zatrudnienia, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe zajmujące się wspieraniem przedsiębiorczości, agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, jednostki naukowe i badawcze).

 2. Do obowiązków beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania 6.2 należy przede wszystkim:

 1. Opracowanie i przedłożenie we właściwej Instytucji Organizującej Konkurs wniosku o dofinansowanie projektu, zawierającego szczegółowe informacje na temat zakresu planowanego wsparcia, w tym odnośnie:

 • sposobu i trybu rekrutacji uczestników projektu;

 • planowanego zakresu wsparcia doradczo-szkoleniowego (w tym założeń programowych, zakresu tematycznego, metodologii nauczania, wykazu doradców i wykładowców, wymiaru godzinowego, liczebności grup, itp.)

 • kryteriów selekcji uczestników projektu, którym zostaną przyznane środki na rozwój przedsiębiorczości;

 • sposobu i trybu monitorowania prawidłowości realizacji i wydatkowania przyznanego wsparcia.

 1. Pozyskanie i rekrutacja uczestników projektu.

 2. Realizacja wsparcia doradczo-szkoleniowego, w tym w szczególności zapewnienie odpowiednio przygotowanej kadry wykładowców, zaplecza organizacyjnego i merytorycznego dla uczestników projektu, materiałów dydaktycznych, itp.).

 3. Dokonanie podziału środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości pomiędzy uczestników projektu na podstawie kryteriów opisanych we wniosku o dofinansowanie projektu oraz przy zagwarantowaniu bezstronności i przejrzystości zastosowanych procedur (np. poprzez zapewnienie udziału pracowników Instytucji Organizującej Konkurs w wyborze przedsięwzięć do dofinansowania).

 4. Wydanie beneficjentowi pomocy zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. nr 187, poz. 1930).

 5. Przygotowanie i przedstawienie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. 2007 nr 133 poz. 923)

 

2.3 Wymagania wobec uczestników projektu.

 

 1. Odbiorcami wsparcia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości mogą być wszystkie osoby fizyczne (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu), w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby do 25 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby po 50 roku życia, a także mieszkańcy obszarów wiejskich, zamierzający podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.

 2. Osoby zatrudnione u beneficjenta, partnera lub wykonawcy nie mogą być uczestnikami realizowanego projektu.

 

3. Pomoc publiczna w ramach Działania 6.2.

 

 1. Pomoc publiczna w ramach Działania 6.2 stanowi pomoc de minimis i jest ona udzielana na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 2. Pomoc finansowa przekazywana beneficjentowi na realizację projektu nie stanowi pomocy publicznej.

 3. Pomoc na rozwój przedsiębiorczości posiada charakter pomocy publicznej, mimo iż przyznawana jest osobie fizycznej, która w dniu uzyskania dotacji nie prowadzi jeszcze działalności gospodarczej (w tym przypadku efekty wsparcia na rozwój przedsiębiorczości dotyczą faktycznie nowopowstałego przedsiębiorstwa stanowiąc dla niego korzyść ekonomiczną).

 4. Za datę przyznania pomocy de minimis uznaje się datę podpisania umowy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zawieranej między beneficjentem (projektodawcą) a uczestnikiem projektu. Umowa powinna precyzyjnie określać wysokość środków, jakie otrzyma dany beneficjent pomocy w ramach projektu.

 5. Podmiot udzielający pomocy publicznej ma obowiązek wydania beneficjentowi pomocy zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. nr 187, poz. 1930), a także przygotowania i przedstawienie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. 2007 nr 133 poz. 923).


Źródło: http://www.pokl.dwup.pl

Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Projekt pn. „EURO 2012 szansa dla Ciebie”

Realizowany ramach POKL Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”
Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”